Grave
Revalidatie na Corona (Covid-19) Een corona infectie kan ervoor zorgen dat u lichamelijk en/of geestelijke klachten heeft. Dit kan zowel na een ziekenhuisopname of als u thuis bent uitgeziekt. Snel starten met therapie en uw herstel is belangrijk. Dit zorgt ervoor dat uw herstel ook sneller kan beginnen. Voormalig corona patiënten hebben vaak te maken met restklachten, dit zijn onder andere: •	vermoeidheid •	spierzwakte •	benauwdheid •	verlies van uithoudingsvermogen Met ons corona revalidatie traject op paramedische basis: Zijn we een verlengstuk of in sommige gevallen begin punt van herstel training. Paramedische trainingstherapie (PMTT) is het systematisch toedienen van en verhogen van functionele prikkels met de bedoeling om te komen tot prestatie verhogende veranderingen in weefsels, organen en regelsystemen. Het herstelproces zal efficiënter en optimaler verlopen. Door trainingsarbeid mag vergroting van lokale, regionale en/of algemene belastbaarheid verwacht worden. Getracht wordt een niveau te bereiken in overeenstemming met de fysieke haalbaarheid. Bij effectiviteit van training moet rekening gehouden worden met adaptatiewetten en grondprincipes als supercompensatie, verminderde meeropbrengst, specificiteit en reversibiliteit.  Voorts bestaan er andere biologische wetmatigheden als leeftijd, geslacht, constitutie, gezondheid en genetische aanleg. Bij PMTT wordt gebruik gemaakt van actieve oefenvormen, deels met revalidatie- of trainingsapparatuur. Een voordeel van het gebruik van revalidatie apparatuur is dat oefeningen op veilige en gestandaardiseerde wijze uit te voeren zijn. lnstelbaarheid en/of controleerbaarheid van de volgende parameters is mogelijk: •	Belasting in kilogram. •	Bewegingstraject (Range of Motion = R.O.M.). •	Snelheid van uitvoering. •	Aantal herhalingen. •	Aantal series en seriepauze. •	Hartfrequentie, daarmee is nauwkeurige registratie en reproduceerbaarheid na te leven. Uitvoering van het oefenprogramma in groepsverband vergroot de doelmatigheid en efficiëntie, waarbij het groepsaspect onmiskenbare voordelen kent. Groepsverband aspect Hoewel de individuele behandeling van de patiënt de meest frequente toepassingsvorm van fysiotherapie is, kent de fysiotherapeutische zorg in een groepssetting belangrijke voordelen, te weten: •	Een goede prijs-kwaliteit verhouding: de beschikbare tijd kan efficiënter ingevuld worden, zodat meer      geoefend wordt voor dezelfde prijs. •    De patiënt heeft vaak weinig discipline in thuis oefenen, hetgeen bovendien voor de behandelaar        oncontroleerbaar is. •	Psycho-sociale meerwaarde effecten, die somatische effecten kunnen faciliteren: •	het ervaren van lotgenotencontact (communicatie, sociale steun, verbondenheid, leren van elkaar,      motivatie prikkel om o.a. zelfstandig te oefenen) •	het bevorderen van zelfredzaamheid (meer vaardigheden ten aanzien van beïnvloeden van pijn en/of      bewegingsproblemen) het voorkomen van een afhankelijkheidsrelatie met de fysiotherapeut. Hoewel wij homogeniteit betreffende de aard van de klachten van de patiënten trachten na te streven, zal dit praktisch niet altijd haalbaar zijn. Enige heterogeniteit van de groep lijkt ons echter geenszins storend voor de beoogde effecten van PMTT. Doelstellingen Bij het nut van training kan men twee begrippen van elkaar onderscheiden, te weten bewegingsvaardigheden (senso-motorische vaardigheden) en motorische grondeigenschappen (kracht, snelheid, beweeglijkheid en uithoudingsvermogen). Doelstellingen van PMTT kunnen, afhankelijk van de individuele patiënt, zijn: •	Het verbeteren van senso-motorische vaardigheden. •	Het vergroten van coördinatie en stabiliteit. •	Het vergroten van spierkracht. •	Het vergroten van lenigheid en mobiliteit. •	Het vergroten van het lokale uithoudingsvermogen. •	Het vergroten van het algemene uithoudingsvermogen. •	Het vergroten van trekvastheid van (collageen) bindweefsel. •	Het vergroten van de durf tot bewegen en activiteiten. Bij een patiënt zullen vaak meerdere doelstellingen tegelijkertijd nagestreefd worden. Het primaire behandeldoel zal binnen de groep echter voor een ieder hetzelfde zijn: het vergroten van de fysieke belastbaarheid teneinde een optimaal revalidatieproces te bewerkstelligen. Behalve bovenstaande doelstellingen zijn ook andere items, aandoeningen of omstandigheden voor te stellen, waarbij PMTT voordelen kan opleveren zoals: •	Vermindering van recidieven. •	Verbeteren van snelheid en effectiviteit van herstelprocessen. •	Verbeteren van het cardio-respiratoir-vasculair systeem, waardoor o.a. gunstige effecten bij arteriosclerose,       hypertensie en CARA. •	Verbeteren van psychische draagkracht, waardoor o.a. gunstige invloed op stres en depressie. •	Doorbreken van somatische fixatie. •	Vergroten van eigen verantwoordelijkheid bij oplossen van het gezondheidsprobleem. •	Overwinnen van (inspannings )angst, zoals bij hyperventilatie. •	Positieve effecten bij osteoporose, diabetes mellitus en/of overgewicht. Toelatingscriteria Paramedische trainingstherapie kan alleen plaatsvinden nadat een individuele intake plaatsgevonden heeft. Na anamnese en onderzoek zal een fysiotherapeutische diagnose volgen. Bij het opstellen van een behandeldoel en behandelplan kan in overweging genomen worden om de patiënt in groepsverband te laten oefenen, waarover de individuele patiënt geïnformeerd dient te worden. De indicatiestelling voor deelname c.q. uitsluiting aan PMTT wordt vastgesteld door fysiotherapeut en verwijzer, in consensus met de patiënt. Verdere uitsluitingscriteria voor patiënten om aan fysiotherapeutische behandeling in groepsverband deel te nemen zijn: •	Patiënten moeten gemotiveerd zijn om in een groep te oefenen en te participeren ineen groepsproces. •	Patiënten moeten voldoende geestelijke vermogens beschikken om de oefenstof te begrijpen en uit te      voeren. •	Patiënten moeten, afgestemd op het stadium van herstel, fysiek in staat zijn om aan oefentherapie deel te      nemen. •	Patiënten moeten therapietrouw zijn. Behandelplan en behandelprotocol Doelstellingen van PMTT liggen individueel bepaald, waarbij consensus moet bestaan tussen verwijzer en patiënt. Bij geschiktheid voor training is het instapnivo o.a. afhankelijk van fase van herstel en overige relatieve contra-indicaties. Dientengevolge zal het behandelplan op het individuele groepslid afgestemd moeten worden. Hoewel bij PMTT het aantal trainingen individueel afhankelijk is, worden trainingseffecten bereikt bij een tijdspanne van (minimaal) 12 weken met een frequentie van 2 keer per week en een duur van 1 uur per keer. Een onderdeel van PMTT is tevens een huiswerkprogramma met houdings- en bewegingsadviezen om de belasting te verminderen en/of te doseren. De patiënt kan deze instructies toepassen in de ADL-situatie (thuis-werk-sport). Zo nodig wordt de patiënt meer¬dimensionaal autostretchen van korte en lange “bindweefselplaten” aangeleerd om de belastbaarheid van het bindweefsel te doen laten toenemen. Evaluatie De verwijzer evalueert zowel tussentijds als na beëindiging van het oefenprogramma: •	De somatische klacht van de patiënt. Het effect van de behandeling naar aanleiding van bovenstaande. •	De ervaring van de patiënt met specifieke aandacht voor het aspect “meerwaarde” van de therapeutische      behandeling in groepsverband ten opzichte van individuele behandeling. •	Groepsbehandeling kan gestopt worden indien het beoogde resultaat bereikt is of indien enige      vooruitgang uitblijft. •	Bovendien kan groepsbehandeling beëindigd worden indien de motivatie en therapietrouw niet meer      aanwezig zijn. In bepaalde situaties moet de mogelijkheid bestaan om bij exacerbaties en/of verslechtering van de algemene gezondheidstoestand over te gaan op individuele behandelingen, waarbij het wenselijk kan zijn de groepsoefentherapie op dat moment te stoppen. Organisatie De therapeutische behandeling in groepsverband vindt plaats in groepen van minimaal 5(en maximaal l0) personen. De oefenruimte voldoet aan de criteria zoals die door het KNGF in de brochure “kwaliteitscriteria voor de behandeling in groepsverband (1995)” geadviseerd zijn. De verwijzer beschikt deskundigheid over de voorliggende pathologie en de eventueel toe te passen specifieke behandeltechnieken. Bovendien dient hij/zij alle deelnemers in de groep als gelijkwaardig te beschouwen en te benaderen en indien nodig hun waardigheid te beschermen. In principe wordt de groep van begin tot het eind begeleid door dezelfde begeleider. Waarneming vindt slechts plaats in noodsituaties. De waarnemer moet zich op de hoogte stellen van behandeldoel, behandelplan en van tussentijdse evaluatie middels inzage in een dossier. Wij werken alleen op afspraak. afspraak maken, mail naar: info@all4fitgrave.nl.
Grave
Revalidatie na Corona (Covid-19) Een corona infectie kan ervoor zorgen dat u lichamelijk en/of geestelijke klachten heeft. Dit kan zowel na een ziekenhuisopname of als u thuis bent uitgeziekt. Snel starten met therapie en uw herstel is belangrijk. Dit zorgt ervoor dat uw herstel ook sneller kan beginnen. Voormalig corona patiënten hebben vaak te maken met restklachten, dit zijn onder andere: •	vermoeidheid •	spierzwakte •	benauwdheid •	verlies van uithoudingsvermogen Met ons corona revalidatie traject op paramedische basis: Zijn we een verlengstuk of in sommige gevallen begin punt van herstel training. Paramedische trainingstherapie (PMTT) is het systematisch toedienen van en verhogen van functionele prikkels met de bedoeling om te komen tot prestatie verhogende veranderingen in weefsels, organen en regelsystemen. Het herstelproces zal efficiënter en optimaler verlopen. Door trainingsarbeid mag vergroting van lokale, regionale en/of algemene belastbaarheid verwacht worden. Getracht wordt een niveau te bereiken in overeenstemming met de fysieke haalbaarheid. Bij effectiviteit van training moet rekening gehouden worden met adaptatiewetten en grondprincipes als supercompensatie, verminderde meeropbrengst, specificiteit en reversibiliteit.  Voorts bestaan er andere biologische wetmatigheden als leeftijd, geslacht, constitutie, gezondheid en genetische aanleg. Bij PMTT wordt gebruik gemaakt van actieve oefenvormen, deels met revalidatie- of trainingsapparatuur. Een voordeel van het gebruik van revalidatie apparatuur is dat oefeningen op veilige en gestandaardiseerde wijze uit te voeren zijn. lnstelbaarheid en/of controleerbaarheid van de volgende parameters is mogelijk: •	Belasting in kilogram. •	Bewegingstraject (Range of Motion = R.O.M.). •	Snelheid van uitvoering. •	Aantal herhalingen. •	Aantal series en seriepauze. •	Hartfrequentie, daarmee is nauwkeurige     registratie en reproduceerbaarheid na te leven. Uitvoering van het oefenprogramma in groepsverband vergroot de doelmatigheid en efficiëntie, waarbij het groepsaspect onmiskenbare voordelen kent. Groepsverband aspect Hoewel de individuele behandeling van de patiënt de meest frequente toepassingsvorm van fysiotherapie is, kent de fysiotherapeutische zorg in een groepssetting belangrijke voordelen, te weten: • Een goede prijs-kwaliteit verhouding: de    beschikbare tijd kan efficiënter ingevuld worden,   zodat meer geoefend wordt voor dezelfde prijs. • De patiënt heeft vaak weinig discipline in thuis   oefenen, hetgeen bovendien voor de   behandelaar      oncontroleerbaar is. • Psycho-sociale meerwaarde effecten, die   somatische     effecten kunnen faciliteren: • het ervaren van lotgenotencontact   (communicatie, sociale steun, verbondenheid,   leren van elkaar, motivatie prikkel om o.a.   zelfstandig te oefenen) • het bevorderen van zelfredzaamheid (meer   vaardigheden ten aanzien van beïnvloeden van   pijn en/of bewegingsproblemen) het voorkomen   van een afhankelijkheidsrelatie met de   fysiotherapeut. Hoewel wij homogeniteit betreffende de aard van de klachten van de patiënten trachten na te streven, zal dit praktisch niet altijd haalbaar zijn. Enige heterogeniteit van de groep lijkt ons echter geenszins storend voor de beoogde effecten van PMTT. Doelstellingen Bij het nut van training kan men twee begrippen van elkaar onderscheiden, te weten bewegingsvaardigheden (senso-motorische vaardigheden) en motorische grondeigenschappen (kracht, snelheid, beweeglijkheid en uithoudingsvermogen). Doelstellingen van PMTT kunnen, afhankelijk van de individuele patiënt, zijn: •	Het verbeteren van senso-motorische     vaardigheden. •	Het vergroten van coördinatie en stabiliteit. •	Het vergroten van spierkracht. •	Het vergroten van lenigheid en mobiliteit. •	Het vergroten van het lokale     uithoudingsvermogen. •	Het vergroten van het algemene     uithoudingsvermogen. •	Het vergroten van trekvastheid van (collageen)     bindweefsel. •	Het vergroten van de durf tot bewegen en     activiteiten. Bij een patiënt zullen vaak meerdere doelstellingen tegelijkertijd nagestreefd worden. Het primaire behandeldoel zal binnen de groep echter voor een ieder hetzelfde zijn: het vergroten van de fysieke belastbaarheid teneinde een optimaal revalidatieproces te bewerkstelligen. Behalve bovenstaande doelstellingen zijn ook andere items, aandoeningen of omstandigheden voor te stellen, waarbij PMTT voordelen kan opleveren zoals: •	Vermindering van recidieven. •	Verbeteren van snelheid en effectiviteit van      herstelprocessen. •	Verbeteren van het cardio-respiratoir-vasculair      systeem, waardoor o.a. gunstige effecten bij      arteriosclerose,       hypertensie en CARA. •	Verbeteren van psychische draagkracht,     waardoor      o.a. gunstige invloed op stres en depressie. •	Doorbreken van somatische fixatie. •	Vergroten van eigen verantwoordelijkheid bij     oplossen van het gezondheidsprobleem. •	Overwinnen van (inspannings )angst, zoals bij      hyperventilatie. •	Positieve effecten bij osteoporose, diabetes        mellitus en/of overgewicht. Toelatingscriteria Paramedische trainingstherapie kan alleen plaatsvinden nadat een individuele intake plaatsgevonden heeft. Na anamnese en onderzoek zal een fysiotherapeutische diagnose volgen. Bij het opstellen van een behandeldoel en behandelplan kan in overweging genomen worden om de patiënt in groepsverband te laten oefenen, waarover de individuele patiënt geïnformeerd dient te worden. De indicatiestelling voor deelname c.q. uitsluiting aan PMTT wordt vastgesteld door fysiotherapeut en verwijzer, in consensus met de patiënt. Verdere uitsluitingscriteria voor patiënten om aan fysiotherapeutische behandeling in groepsverband deel te nemen zijn: •	Patiënten moeten gemotiveerd zijn om in een     groep te oefenen en te participeren ineen     groepsproces. •	Patiënten moeten voldoende geestelijke     vermogens beschikken om de oefenstof te     begrijpen en uit te voeren. •	Patiënten moeten, afgestemd op het stadium     van herstel, fysiek in staat zijn om aan     oefentherapie deel te nemen. •	Patiënten moeten therapietrouw zijn. Behandelplan en behandelprotocol Doelstellingen van PMTT liggen individueel bepaald, waarbij consensus moet bestaan tussen verwijzer en patiënt. Bij geschiktheid voor training is het instapnivo o.a. afhankelijk van fase van herstel en overige relatieve contra-indicaties. Dientengevolge zal het behandelplan op het individuele groepslid afgestemd moeten worden. Hoewel bij PMTT het aantal trainingen individueel afhankelijk is, worden trainingseffecten bereikt bij een tijdspanne van (minimaal) 12 weken met een frequentie van 2 keer per week en een duur van 1 uur per keer. Een onderdeel van PMTT is tevens een huiswerkprogramma met houdings- en bewegingsadviezen om de belasting te verminderen en/of te doseren. De patiënt kan deze instructies toepassen in de ADL-situatie (thuis-werk-sport). Zo nodig wordt de patiënt meer¬dimensionaal autostretchen van korte en lange “bindweefselplaten” aangeleerd om de belastbaarheid van het bindweefsel te doen laten toenemen. Evaluatie De verwijzer evalueert zowel tussentijds als na beëindiging van het oefenprogramma: •	De somatische klacht van de patiënt. Het     effect van de behandeling naar aanleiding van     bovenstaande. •	De ervaring van de patiënt met specifieke     aandacht voor het aspect “meerwaarde” van     de therapeutische     behandeling in groepsverband ten opzichte     van individuele behandeling. •	Groepsbehandeling kan gestopt worden     indien het beoogde resultaat bereikt is of     indien enige vooruitgang uitblijft. •	Bovendien kan groepsbehandeling beëindigd     worden indien de motivatie en therapietrouw     niet meer aanwezig zijn. In bepaalde situaties moet de mogelijkheid bestaan om bij exacerbaties en/of verslechtering van de algemene gezondheidstoestand over te gaan op individuele behandelingen, waarbij het wenselijk kan zijn de groepsoefentherapie op dat moment te stoppen. Organisatie De therapeutische behandeling in groepsverband vindt plaats in groepen van minimaal 5(en maximaal l0) personen. De oefenruimte voldoet aan de criteria zoals die door het KNGF in de brochure “kwaliteitscriteria voor de behandeling in groepsverband (1995)” geadviseerd zijn. De verwijzer beschikt deskundigheid over de voorliggende pathologie en de eventueel toe te passen specifieke behandeltechnieken. Bovendien dient hij/zij alle deelnemers in de groep als gelijkwaardig te beschouwen en te benaderen en indien nodig hun waardigheid te beschermen. In principe wordt de groep van begin tot het eind begeleid door dezelfde begeleider. Waarneming vindt slechts plaats in noodsituaties. De waarnemer moet zich op de hoogte stellen van behandeldoel, behandelplan en van tussentijdse evaluatie middels inzage in een dossier. Wij werken alleen op afspraak. afspraak maken, mail naar: info@all4fitgrave.nl.